MARY, OUR MOTHER

Tuesday, November 27, 2012

What Precious Graces [Video]


apostleshipofprayer has uploaded What Precious Graces.

What Precious Graces
Reflection for 11/27/12

www.apostleshipofprayer.org

Photos by Enrique Lopez & Tamayo Biosca, George Nagle, Pamela J. Eisenberg, prayitno