MARY, OUR MOTHER

Friday, February 01, 2013

[Video] Spiritual Growth.


apostleshipofprayer 

Spiritual Growth
Reflection for 2/1/13

www.aposteshipofprayer.org

Photos by SimonQ, Vaidotas Miseikis, International Maize and Wheat Improvement Center, Enrique López-Tamayo Biosca, Adam Kliczek